Door: REEF geeft raad / 12 mei 2015 / Recht

Tijdens een intervisiebijeenkomst discussieerden projectspecialisten van REEF recht over de WMO. De eerste helft van de avond leidde Janneke van den Boogaard de discussie. Aan bod kwamen thema's als zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid, wie wat moet doen bij meervoudige problematiek en afbakening van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz).

Later tijdens de bijeenkomst ging Ingeborg Tros verder met het gedeelte "Inspiratie aan de keukentafel", waarbij het centrale thema was hoe je iemand beweegt tot een verandering uit eigen kracht of door het inzetten van het eigen netwerk.

Aan de hand van het model van Egan werden de verschillende stappen doorlopen hoe je van een probleem tot een oplossing komt. De LSD-techniek (luisteren, samenvatten, doorvragen) is hierbij een goed instrument. Luister actief, vanuit een open houding, vat empathisch samen en laat de ander blijken dat je hem of haar hebt begrepen.

In onderstaande infographic vindt u de essentie van het verhaal: