REEF-projectspecialisten binnen de divisie recht zijn verantwoordelijk voor juridische werkzaamheden bij gemeenten, provincies en ministeries. Wij ondersteunen onze opdrachtgevers in de uitvoering en bij de realisatie van specifieke projecten en zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Onze projectspecialisten zijn vooruitstrevend en kritisch. Ze kunnen zaken in een breder perspectief plaatsen en hebben het lef om informatie prijs te geven. Zij delen kennis.

Graag delen we met u onze kennis over veranderingen in de WWB en de Participatiewet. Nu de nieuwe maatregelen geïmplementeerd moeten worden, kijken we graag in een brede context en leggen verbanden tussen processen en gewenste resultaten.

Begin februari 2014 zijn de fracties van D66, CU en SGP het met het kabinet eens geworden over de aanpassingen van de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Participatiewet. Voor gemeenten wordt er meer beleidsvrijheid gecreëerd; een aantal oorspronkelijke maatregelen blijven.

Gemeenten moeten deze nieuwe maatregelen en beleidsruimte implementeren in de huidige processen. Hier ligt een kans voor gemeenten om de processen kritisch te beoordelen en zo klantgericht in te richten. Een van deze methodieken om de processen te optimaliseren is conform LEAN. LEAN is erop gericht om een zo’n groot mogelijk rendement te halen voor de klant met zo min mogelijk verspillingen voor de organisatie. Onderstaande zaken zijn hierbij van belang:

1. De toegevoegde waarde voor de klant

2. De noodzakelijke acties om het product te leveren

3. De doorlooptijd; de bewerkingstijd, geen tussentijdse stilstand

4. De vraag van de klant; geen productie zonder opdracht

5. Streven naar perfectie in bovenstaande principes

De beleidsruimte op onder andere het gebied van maatregel beoordeling, heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering. In de processen zal ingebouwd moeten worden dat er ruimte is om deze individuele afweging te kunnen maken. De individuele afweging betekent een extra belasting voor de uitvoerend medewerker en zal in de processen ingeregeld dienen te worden. Door dit zo LEAN mogelijk te doen, worden de uitvoerende medewerkers zo min mogelijk belast en kan snel en klantgericht gewerkt worden.

Participatiewet

 

De huidige Wajongers blijven onder verantwoording van het UWV en worden niet overgedragen aan gemeenten. Deze keuze kan tot gevolg hebben dat verschillende overheidsinstanties langs elkaar af werken omdat de regelingen niet overeenstemmen of zelfs met elkaar in strijd zijn. Wajongers behouden de voorrang bij toewijzing van garantiebanen en loondispensatie. De mensen met een bijstandsuitkering komen hierdoor op een achterstand te staan. Het UWV gaat bepalen wie er mag instromen in de regelingen binnen de Participatiewet.

 

De belangrijkste punten omtrent de WWB

 

• Korting van de uitkering vindt plaats als de bijstandsgerechtigde zich niet aan de regels houdt. Er is beleidsruimte ontstaan om deze maatregel over een langere periode op te bouwen. Dus totale verlaging van de uitkering gedurende 3 maanden. In het werkproces zal met deze afweging rekening gehouden moeten worden. Hoe kan dit beoordelingsproces zo LEAN mogelijk ingericht worden, zodat het zowel klant als organisatie niet te veel belast?

• In tegenstelling tot eerdere berichten ligt de bewijslast niet meer bij de bijstandsgerechtigde maar weer bij de gemeente. De gemeente zal aan moeten tonen dat de verplichtingen niet correct of niet volledig zijn nagekomen. De gemeente zal vooraf moeten bepalen hoe ze hieraan LEAN vorm willen geven.

• De gemeenten mogen van de bijstandsgerechtigden verwachten dat zij een tegenprestatie leveren voor de ontvangen uitkering. Partijen zijn het er echter nog niet over eens in hoeverre deze tegenprestatie verplicht kan worden gesteld. Voor gemeenten is het daarom ook nog onduidelijk hoe ze hieraan invulling kunnen geven.

• De bijstandsgerechtigden krijgen een verhuisplicht opgelegd als zij ergens een baan kunnen krijgen. Van de bijstandsgerechtigden wordt verwacht dat ze de Nederlandse taal eigen zijn en zich representatief kleden en correct gedragen tijdens een sollicitatiegesprek. Bij het opleggen van de verhuisplicht zal zeer zorgvuldig gehandeld moeten worden. Deze zorgvuldigheid zal in het uitvoeringsproces moeten worden geborgd.

• De oorspronkelijk bedoelde wachttijd van 4 weken bij een nieuwe bijstandsaanvraag komt te vervallen. Het proces Aanvraag bijstandsuitkering zal direct in gang gezet moeten worden, waarbij de beslissing op de uitkering binnen de gestelde wettelijke termijn dient te gebeuren. Een soepel verloop van deze aanvraag conform het LEAN-principe kan deze afhandeling waarborgen.

• Er komt geen ontheffing van de arbeidsplicht voor alleenstaande bijstandsgerechtigden met kinderen onder de 5 jaar. Dit heeft tot gevolg dat de mogelijke ontheffingen herbeoordeeld dienen te worden. Deze processen dienen LEAN ingericht te worden zodat de klant en de organisatie daar zo min mogelijk last van hebben en het meeste rendement opleveren.

• Bijstandsgerechtigden die kosten kunnen delen met huisgenoten krijgen een lagere uitkering. Deze herbeoordelingen nemen tijd in beslag en kosten geld. Om deze tijdsinvestering zo kort mogelijk te laten duren en de kosten onder controle te houden, zullen processen onder de loep genomen moeten worden en worden aangepast om ze zo LEAN en klantgericht mogelijk in te richten.