Door: REEF geeft raad / 12 mei 2015

Per 1 juli aanstaande wordt de nieuwe ketenregeling van kracht. Deze regeling is bij velen bekend en zorgt voor een beperking van de maximale duur waarin tijdelijke arbeidsovereenkomsten gesloten mogen worden. U kunt tot 1 juli nog actie ondernemen om ook ná 1 juli nog te profiteren van de huidige maximale duur van 36 maanden. In deze nieuwsbrief leest u kort een herhaling van de nieuwe ketenregeling, vervolgens de stappen die u kunt nemen om gebruik te maken van het overgangsrecht. 

Nieuwe ketenregeling
De mogelijkheden om arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan wordt vanaf 1 juli 2014 beperkt tot maximaal drie arbeidsovereenkomsten in 24 maanden (nu 36 maanden) waarna een tussenpoos van meer dan zes (nu: meer dan drie) maanden in acht genomen moet worden voordat opnieuw arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen worden aangegaan met de werknemer.

Huidige situatie


Nieuwe situatie


Afwijking bij CAO mogelijk
In cao’s kan afgesproken worden dat er afgeweken wordt van de nieuwe wet. Het maximum is dan 6 contracten in 4 jaar. In de cao moet dan duidelijk staan dat voor het productieproces van de organisatie afwijking noodzakelijk is, waarbij de conjunctuur niet meespeelt. Een voorbeeld hiervan is seizoensarbeid t.a.v. tuinbouw.

Advies
Wanneer een medewerker nu op basis van tijdelijke contracten werkt en u als werkgever maximaal gebruik wilt maken van de overgangsregeling met de ketenaanpassing, dan moet u nog actie ondernemen vóór 1 juli om dit veilig te stellen.

Nieuwe wetgeving:
Contract 1   1-2-2014 tot 1-2-2015
Contract 2   1-2-2015 tot 1-2-2016
Contract 3   per 1-2-2016 contract onbepaalde tijd

Wilt u deze persoon langer op tijdelijke contracten hebben dan het maximum van 2 jaar, dan zal u het contract moeten openbreken en een nieuw contract vóór 1 juli moeten afsluiten: 

Contract 1   1-2-2014 tot 1-2-2015
Contract 2   1-2-2015 tot 1-2-2016: openbreken per 30 juni 2015
Contract 3   30-06-2015 tot 1-2-2017 (maximale duur)

REEF geeft raad kan u verder adviseren hoe u een contract kunt openbreken en waar u dan rekening mee moet houden.

Onderbreking ketenregeling
Heeft u nog contracten die voor 1 juli eindigen, dan kunt u tot dan nog gebruik maken van de periode van 3 maanden om de keten te onderbreken. De keten bij alle contracten die eindigen na 1 juli, óók als ze voor 1 juli zijn aangegaan, wordt enkel onderbroken door een periode van 6 maanden.