Door: REEF geeft raad / 21 januari 2014

Vanaf 1 januari 2014 zijn werkgevers financieel verantwoordelijk voor (ex-)werknemers die ziek uit dienst gaan. Werkgevers zijn ook financieel verantwoordelijk voor ex-werknemers die binnen vier weken na uitdiensttreding ziek worden en deze ex-werknemers geen andere werkgever hebben en tevens nog geen WW-uitkering ontvangen.

Deze aanpassing geldt voor de zogenaamde flexwerkers indien zij na afloop van een tijdelijk dienstverband ziek uit dienst gaan of binnen 4 weken na uitdiensttreding ziek worden. In het kort gaat het om werknemers die na het dienstverband een beroep doen op een uitkering conform de Ziektewet. Wat kunt u doen om de mogelijk grote financiële gevolgen van de Modernisering van de Ziektewet zo veel mogelijk voor u te beperken? De eerste optie is om de zieke werknemer – indien dat contractueel mogelijk is – nog even in dienst te houden. U kunt dan direct invloed uitoefenen op de re-integratie.

Een andere belangrijke aanbeveling is om te controleren of uw verzuimbeleid op deze wijzigingen is toegerust. Zo kunt u bijvoorbeeld afspraken maken met uw bedrijfsarts ten aanzien van de ex-werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan. Veel werkgevers hebben nog geen afspraken met de bedrijfsarts gemaakt ten aanzien van het controleren van flexwerkers. De vraag is natuurlijk of u uw ex-werknemers daartoe kan bewegen? Dit is goed mogelijk door in uw arbeidsovereenkomsten een postcontractueel beding op te nemen. In dit beding neemt u op dat de (ex-werknemer) die binnen vier weken na uitdiensttreding ziek wordt zich bij de werkgever ziek meldt. Ook kan in dit beding overeengekomen worden dat hij zich beschikbaar stelt voor controle en re-integratie (zoals gehoor geven aan oproepen van de bedrijfsarts) al dan niet op straffe van een boete of andere maatregelen.