Door: REEF geeft raad / 02 september 2012

Artikel 7:629 lid 3 BW geeft de werkgever de mogelijkheid om onder omstandigheden die aan de werknemer toe te rekenen zijn het loon stop te zetten wegens het belemmeren of vertragen van herstel. Op 16 februari 2012 heeft de kantonrechter te Zwolle een uitspraak gedaan in een kwestie die betrekking had op de vraag ‘of het niet deelnemen aan mediation de werkgever het recht geeft het loon stop te zetten’ (LJN: BV6626). De kantonrechter oordeelt dat de loondoorbetaling onder omstandigheden kan worden stopgezet als de werknemer weigert om deel te nemen aan het proces van mediation. 

Volgens de parlementaire geschiedenis van artikel 7:629 lid 3 onder b BW dient dan wel aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan: 

a) mediation is, gegeven de aard van het conflict, een aangewezen route,

b) aannemelijk is dat (het resultaat van) mediation het herstel van de werknemer zal bevorderen,

c) van de werknemer deelname aan mediation in redelijkheid kan worden gevergd.  

In bovenstaande uitspraak mocht de werkgever uiteindelijk het loon niet stopzetten omdat de kantonrechter de voorwaarde onder b) niet aannemelijk achtte. De bedrijfsarts had de aangegeven dat er ‘een redelijke kans bestaat dat mediation tot een gehele of gedeeltelijke oplossing van het conflict zal leiden’. De werkgever heeft niet aangetoond dat mediation een redelijke kans van slagen heeft, zeker omdat tijdens de zitting is gebleken dat partijen een zeer sterk verschil van mening hebben over het functioneren van de werknemer en de toezeggingen die de werknemer aan de werkgever heeft gedaan met betrekking tot een zakelijke transactie. Het functioneren en het geschil zijn de oorzaak van de medische kwalen van de werknemer. Een gehele of gedeeltelijke oplossing van het conflict is dan ook maar de vraag en de rechter twijfelt of mediation zal leiden tot herstel van de werknemer. Buiten dat oordeelt de rechter dat mediation de zaak kan laten verergeren doordat het uitblijven van een oplossing zal leiden tot hoger oplopende spanningen die juist de oorzaak zijn van het ziekteverzuim van werknemer, aan b) wordt dan ook niet voldaan. 

Interessant aan deze uitspraak is dat het al dan niet deelnemen aan mediation als behandeling door de rechter wordt geaccepteerd als grondslag voor een handeling op basis van artikel 7:629 lid 3 onder b BW. Het is dan wel zaak dat de processen rondom mediation niet leiden tot verergering en dat de werkgever goed kan onderbouwen waarom mediation juist zou leiden tot spoedig(er) herstel.