Door: REEF geeft raad / 01 mei 2012

Landelijk nieuws vandaag, in de provincies Brabant, Limburg en Zeeland is vandaag het Besloten-Club criterium ingevoerd. In deze bijdrage zullen we kort ingaan op de juridische criteria die door de invoering van de ‘wietpas’ aan de reeds bestaande gedoogvoorwaarden van het OM worden toegevoegd.

De regering heeft per 1 januari de gedoogvoorwaarden voor coffeeshops in de Aanwijzing Opiumwet van het Openbaar Ministerie aangepast. In het verleden was er enkel sprake van de AHOJG-criteria. Deze criteria houden in dat het verboden is om te Afficheren, Harddrugs te verhandelen, Overlast te veroorzaken, aan Jeugdigen te verkopen en geen Grote hoeveelheden te verhandelen. Naast deze bestaande criteria komen er drie nieuwe bij. Het Besloten-criterium het Ingezetenen-criterium en het Afstand-criterium.

Deze drie criteria worden gefaseerd ingevoerd, vandaag 1 mei is het besloten-clubcriterium en het ingezetenencriterium ingevoerd. Het besloten-clubcriterium houdt in dat uitsluitend toegang kan worden verleend en verkocht mag worden aan leden van de coffeeshop, waarbij bepaald is dat de coffeeshop in één kalenderjaar maximaal 2000 lidmaatschappen mag uitgeven en dit documenteert in de vorm van een controleerbare ledenlijst. Een coffeeshop mag te allen tijde maximaal 2000 leden hebben. Legitimatie geschiedt met een geldig paspoort, een geldige identiteitskaart of verblijfsdocument. Ook moet de ledenlijst controleerbaar zijn en dient het de naam, postcode of woonplaats en geboortedatum van een lid te bevatten. Ook moet op de ledenlijst de aanvangsdatum en de vervaldatum van het lidmaatschap zijn opgenomen. Deze ledenlijst moet een verschijningsvorm hebben zodat deze kan worden ingezien of fysiek kan worden overhandigd ter controle. De coffeeshophouder is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de ledenlijst.

Het ingezetenencriterium houdt in dat de coffeeshop uitsluitend toegankelijk is voor ingezetenen van Nederland die 18 jaar of ouder zijn. Onder ingezetene wordt verstaan een persoon die zijn adres heeft in een gemeente van Nederland. Het ingezetenschap wordt aangetoond middels een uitreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie van de woonplaats dat bij het aangaan van het lidmaatschap niet ouder is dan vier weken.

In 2014 zal het afstandscriterium worden ingevoerd. Dit criterium houdt in dat de minimale afstand tussen een coffeeshop en een school (voortgezet of beroepsonderwijs voor scholieren jonger dan 18 jaar) 350 meter moet zijn.

De burgemeester draagt zorg voor de handhaving van bovenstaande criteria (zie artikel 13b Opiumwet).