Sinds januari 2015 is de nieuwe Wet Werk en Zekerheid van kracht. REEF geeft raad wil u met deze nieuwsbrief extra attenderen op vijf belangrijke veranderingen.

https://server1.dm-s.nl/images/user/79/faf5c029c934c65135d95cc137899737.jpg

Aanzegging
Sinds 1 januari 2015 moet een werknemer met een tijdelijk contract uiterlijk één maand voor het aflopen hiervan geïnformeerd worden of zijn contract al dan niet wordt voortgezet. Werkgevers moeten voortaan aanzeggen.

U dient uiterlijk 1 maand voor afloop van de tijdelijke arbeidsovereenkomst die langer dan 6 maanden heeft geduurd de medewerker op de hoogte te stellen van een eventueel vervolg of een naderend einde. Dit gebeurt bij voorkeur schriftelijk, maar mag ook mondeling plaatsvinden.

Er is dus een noodzaak tot zorgvuldigheid wanneer de einddatum van het contract nadert. Een mogelijke oplossing hiervoor is de aanzegging bij voorbaat welke u direct bij het tekenen van het contract kunt opnemen.

 


https://server1.dm-s.nl/images/user/79/75176f49d3d17e89122d207c7ef3eba5.jpg

Aanpassen concurrentiebeding tijdelijke contracten
Een concurrentiebeding in tijdelijke contracten is niet meer toegestaan tenzij er een motivering is opgenomen in de arbeidsovereenkomst. De motivering moet bestaan uit een verduidelijking waarom voor deze specifieke werknemer een concurrentiebeding is opgesteld.

U dient een motivatie toe te voegen aan het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst. Uit de motivatie moet blijken welk (zwaarwegend) belang u heeft om het beding op te nemen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de waarde van het economische verkeer dat uw werknemer in zijn takenpakket heeft.

Uw motivatie om een concurrentiebeding toe te passen kan door REEF geeft raad getoetst worden.

 


https://server1.dm-s.nl/images/user/79/1008ee2a318338eafef9bc06512aff98.jpg

Proeftijd
Er mag geen proeftijd meer worden overeengekomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden.

Indien u waarde hecht aan een proeftijd, kunt u een arbeidsovereenkomst bieden die minimaal zes maanden en één dag duurt. Dat mag ook een overeenkomst zijn met een langere duur. De mogelijkheid om een proeftijd van twee maanden te geven bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd blijft ongewijzigd.

Denkt u er hierbij aan dat per 1 juli 2015 de ketenregeling wordt aangepast waarbij u drie contracten in maximaal twee jaar kan geven.

 


https://server1.dm-s.nl/images/user/79/b1df88db924808454f962fa3064c8c8d.jpg

Dossieropbouw Vanaf 1 juli 2015 wordt het dossieropbouw bij een ontslag wegens disfunctioneren belangrijker. Een kantonrechter zal een ontbindingsverzoek alleen toewijzen als de werkgever de werknemer tijdig in kennis heeft gesteld van het disfunctioneren. Een correcte dossieropbouw bestaat in ieder geval uit:

Een correcte dossieropbouw bestaat in ieder geval uit:

  • Een schriftelijke waarschuwing dat het functioneren niet naar wens is, aangevuld met voorbeelden.
  • Een verbeterplan met een duidelijk omschreven doel en gekoppeld aan een termijn waarbinnen verbetering zichtbaar moet zijn. Dit verbeterplan dient u samen met de werknemer op te stellen.

Op onze website vindt u een stappenplan voor het maken van een correct dossier.

 


https://server1.dm-s.nl/images/user/79/c4f4c0de455ce5692642566dab4cdf1b.jpg

Transitievergoeding Vanaf 1 juli 2015 heeft elke werknemer die twee jaar of langer in dienst is geweest en wiens arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd of wordt beëindigd recht op een transitievergoeding.

De transitievergoeding moet ten gunste komen van de werknemer en kunt u op twee manieren verwerken:

  • Na beëindiging als vergoeding ter voorkoming van langdurige werkloosheid;
  • Tijdens dienstverband (gedurende de opzegtermijn) als middel (bv opleiding) welke leidt tot een bredere inzetbaarheid in een andere functie. Hieraan stelt de wetgever wel specifieke eisen.

REEF geeft raad heeft binnenkort een instrument beschikbaar waarmee u transitievergoedingen kunt berekenen.